March 31, 2019

BACC Hall Structure - ห้องอเนกประสงค์และชั้น1

 

ห้องอเนกประสงค์

 

บริเวณทางเข้าห้องอเนกประสงค์

 

แผนผังบริเวณที่จัดนิทรรศกาล